.

Obchodní podmínky eshop 2024

 

 


 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 


obchodní společnosti: KOH-IN s.r.o.

se sídlem: Bělotín 168, 753 64 Bělotín
IČ: 26808889, DIČ: CZ 26808889
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27416
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.autokosmetika-tectane.cz

 

 

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KOH-IN s.r.o. se sídlem Bělotín 168, 753 64 Bělotín, provozovna Lipnická 5, 753 61 Hranice IV - Drahotuše, identifikační číslo (IČ): 26808889, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 27416, číslo účtu vedeného u UniCredit Bank: 2109807747/2700 (CZK), číslo účtu vedeného u Fio banka: 2200709574/2010 (EUR) (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.autokosmetika-tectane.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše v platném znění.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel. Za podnikatele se považuje mimo jiné každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají. Fakturace probíhá na konkrétní IČ.

 

III. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než šest měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 

IV. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Všechny ceny jsou smluvní.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
   webového rozhraní obchodu),
• způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky či zboží (zakázková výroba, množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím po učinění objednávky ze strany kupujícího bude probíhat telefonicky nebo formou emailové komunikace.

Objednávku je po dohodě možné vystavit telefonicky - mobil: +420 774404043.

Telefonickou objednávkou kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den vytvoření objednávky, jakož i v den vytvoření objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedenou v katalogu internetového obchodu www.autokosmetika-tectane.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Kupující poskytne prodávajícímu potřebné a pravdivé údaje nutné k vytvoření objednávky. Další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím bude probíhat telefonicky nebo formou emailu.

Chemické přípravky s nebezpečnými vlastnostmi není možno prodávat osobám mladším 18 let. Před objednáním chemického přípravku má kupující možnost seznámit se s bezpečnostními vlastnostmi produktu například prostřednictvím náhledu etikety nebo Bezpečnostního listu (pokud byl k výrobku vydán) který nalezne na stránce produktu v detailu zboží a také v 3. kroku objednávkového formuláře webového rozhraní obchodu. Kupující spotřebitel použije část uvedenou na etiketě: Oddíl 2 - signální slovo, výstražné symboly, věty o nebezpečnosti - H, pokyny pro bezpečné zacházení a první pomoc - P věty. Vytvořením objednávky kupující stvrzuje, že byl s příslušnými bezpečnostními informacemi seznámen a v případě nebezpečných vlastností objednaného chemického přípravku kupující také prohlašuje, že je starší 18-ti let.
 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které obsahují rovněž reklamační řád, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na stránkách internetového obchodu http://www.autokosmetika-tectane.cz.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


V. Cena zboží a platební podmínky

Ceny zboží vycházejí z ceníku internetového obchodu www.autokosmetika-tectane.cz  k datu objednávky, jsou uvedeny v českých korunách s DPH a nezahrnují náklady na poštovné či dopravu. Nákup je možný pouze v měně česká koruna (CZK).

Ceny zboží před slevou jsou základní ceny dle doporučeného ceníku dodavatele (výrobce, dovozce apod.).

Případné další slevy (zákaznická sleva) mohou být poskytnuty individuálně na základě dohody mezi prodávajícím (KOH-IN s.r.o.) a kupujícím. V případě zájmu opakované spolupráce ze strany kupujícího a prodávajícího lze stanovit individuální obchodní podmínky.

Registrací zákazníka v systému eshopu může prodávající poskytnout zákaznickou slevu - další slevu na vybrané anebo i veškeré zboží a to na základě individuální dohody mezi prodávajícím a zákazníkem. Tuto slevu je možno poskytnout pro účely opakovaného nákupu a také pro případ velkoobchodní spolupráce. Dohodnutá zákaznická sleva se zobrazí výhradně v případě přihlášení registrovaného zákazníka pod svým účtem. V tomto případě dojde k automatickému přepočítání ceny a po otevření detailu vybraného zboží se také zobrazí její konkrétní výše.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli rozhodovat o výši poskytovaných slev, případně o jejich zrušení. Upravit informace zákaznického účtu (osobní, kontaktní, dodací nebo fakturační údaje, změna adresy, hesla, zasílání obchodního sdělení) může registrovaný zákazník ve své administraci vždy po jeho přihlášení.

Velkoobchodní podmínky lze také stanovit mimo rozhraní internetového obchodu a to na základě individuální cenové nabídky prodávajícího kupujícímu který není spotřebitelem - Obchodní spolupráce. Obchodní vztah se dále řídí Všeobecnými obchodními podmínkami KOH-IN s.r.o., navazující písemnou dohodou upravující obchodní podmínky obou stran a kupní smlouvou, která je nadřazena. Katalog internetového obchodu je v tomto případě orientační. Otázky vztahů neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky.


Úhradu kupní ceny lze provést některým z následujících způsobů:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího
uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn požadovat
uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

v hotovosti při převzetí zboží na provozovně prodávajícího na adrese: Lipnická 5, 753 61 Hranice IV - Drahotuše
  (po dohodě termínu).

Způsoby platby (aktuální provozní dostupnost) mohou být upraveny v objednávkovém formuláři "Nákupního košíku".


Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Cena zboží nezahrnuje přepravní paletu. V případě, že si kupující paletu ponechá, je prodávající oprávněn cenu palety účtovat kupujícímu - faktura. Kupující je povinen fakturu prodávajícímu uhradit.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Vyjímkou může být zboží upravené dle přání zákazníka (zakázková výroba, odstíny v nabídce s uvedením čísla vzorkovníků apod.). Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem ani další možnost individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím v tomto smyslu, zejména pak v případě objednávky s dopravou "zdarma". Kupujícímu může být vystavena zálohová faktura k úhradě celé kupní ceny ještě před odesláním zboží. Realizace objednávky probíhá po přípsání kupní ceny na účet prodávajícího.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná minimálně 1 pracovní den od uzavření kupní smlouvy. 

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - faktura je součástí dodávky zboží, anebo po uhrazení ceny zboží je zaslán v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 


VI. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek „formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy“. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího kohin.firma@gmail.com.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím kupujícímu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Pokud již bylo zboží dodáno a převzato, lze jej předat osobně na provozovně prodávajícího na adrese: KOH-IN s.r.o., Lipnická 5, 753 61 Hranice IV - Drahotuše, anebo musí být zasláno zpět na adresu společnosti, a to za následujících podmínek a doporučení:

• zboží nejlépe zasílejte v původním nepoškozeném obalu.
  V případě, že se jedná o zboží, které je zataveno do ochranné fólie je vhodné, aby tato folie nebyla poškozena,
• zboží musí být čisté,
• zboží nesmí být používané,
• zboží musí být nepoškozené,
• zboží musí být kompletní,
• společně se zbožím musí být zaslán prodejní doklad nebo jeho kopie,
• zboží doporučujeme zasílat vhodným a bezpečným způsobem s ohledem na jeho povahu a vlastnosti
  (dopravce, obal, označení atd.). Pokud zašlete zboží  v jiném než výrobním obalu, vystavujete se riziku
  znehodnocení obsahu. V případě vzniku jakékoli škody v této souvislosti a nedodržení daného doporučení,
  nenese společnost KOH-IN s.r.o. žádnou zodpovědnost.

Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, neboť společnost KOH-IN s.r.o. neručí za jeho případnou ztrátu během přepravy (doporučeně neznamená na dobírku). Poškozenou zásilku nepřebíráme.

Po obdržení vráceného zboží a uznání vrácení peněz za dodané zboží, bude vystaven dobropis a zaslán na adresu kupujícího nebo elektronickou formou pomocí emailu.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, zejména v případě smluv:

• o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro
  odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě
  nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba, odstíny
  v nabídce s uvedením čísla vzorkovníků apod.),
• na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze,
• na dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických
  důvodů jej není možné vrátit.


Právo na odstoupení kupujícího od smlouvy se týká pouze spotřebitele, pokud je kupujícím podnikatel nakupující zboží v rámci své podnikatelské činnosti (faktura je vystavena na IČ) nevzniká mu tento nárok. Zákon takovou možnost neuvádí.


VII. Dodací podmínky


Zboží je dodáváno pouze v rámci České republiky.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a také případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Při obdržení zásilky obsahující chemické přípravky dodržujte bezpečnostní zásady. Zásilku zkontrolujte a dbejte opatrnosti při rozbalování. Při náhodném úniku obsahu vlivem neopatrné manipulace doporučujeme nejprve se opět seznámit s průvodní technickou dokumentací výrobku, zejména pak Bezpečnostními listy a následně se zbožím nakládat v souladu se získanými údaji. V tomto případě nás můžete také kontaktovat.

Palety: Zboží přepravované na paletě (obvykle objednávka zboží s váhou nad 25kg). Je-li zboží přepravováno na paletě, tato není součástí zboží. Jedná se o vratný přepravní obal. Kupující vrátí paletu zpět dopravci při doručení zboží. V případě, že si kupující paletu ponechá, je prodávající opravněn kupujícímu cenu palety přeúčtovat fakturou. Cena palety je odlišná v závislosti na konkrétním dodavateli. O ceně palety je kupující informován před realizací objednávky. U objednávek hrazených převodem (platba předem - zálohová faktura) může být položka "paleta" a její cena zahrnuta ve vystavené zálohové faktuře. Cena vratné palety se přičítá k celkové ceně objenávky. V případě vrácení palety dopravci při dodání zboží je prodávajícím účtovaná cena za paletu vrácena v plné výši zpět kupujícímu na jeho účet.


Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím doporučeny.


Termín dodání

Dodací lhůta je 3 - 7 pracovních dnů od akceptace objednávky prodávajícím. Orientační informace: zboží mimo sezónu (sezóna: duben - září),  které je skladem (k dispozici v provozovně eshopu) a objednané do 11:00 hodin (zpracovaná objednávka + akceptace), Vám zpravidla doručíme do druhého pracovního dne kamkoli v ČR. Zboží, které není aktuálně fyzicky skladem běžně expedujeme do 2 - 5 pracovních dnů. V případě sezóny, dále zboží "zakázkové výroby" nebo "zboží na objednávku" může být z provozních důvodů termín expedice prodloužen v závislosti na typu zboží a termínu objednání, kupující bude informován. Informace o stavu skladových zásob u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má obecně informativní charakter (průběžně vyskladňujeme a doplňujeme skladové zásoby). V případě momentální nedostupnosti zboží, je kupující informován s návrhem vhodné řešení. V případě požadavku kupujícího ohledně dodání zboží v konkrétním termínu, kupující uvede tento termín do poznámky objednávkového formuláře. Prodávající tento termín potvrdí, případně navrhne jiný termín. Realizace objednávky proběhne po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. 


Způsob doručení

Pro doručování zásilek využíváme dopravce Toptrans a Česká pošta s ohledem na velikost - váhu zásilky a charakter zboží. Možnost dopravce určí zákazník na základě vlastní žádosti a to volbou v objednávkovém formuláři. Na požadavek zákazníka také vhodného dopravce doporučíme, případně nabídneme možnost osobního odběru zboží. V závislosti na charakteru objednaného zboží nebo jeho balení si vyhrazujeme možnost změny již zákazníkem zvoleného způsobu doručení, v tomto případě bude zákazník s návrhem seznámen před expedicí zásilky.


► Osobní odběr na provozovně

Kompletní sortiment po předchozí dohodě a na žádost - volbou zákazníka.

Doporučujeme především v případě zboží méně vhodného k zasílání.
(s ohledem na klimatické podmínky, bezpečnostní vlastnosti, charakter zboží, atd.)

Na základě vytvořené objednávky, budete kontaktováni k převzetí zboží v dohodnutém termínu, a to buď telefonicky, nebo emailem. (+420 774 404043, kohin.firma@gmail.com)

Předání zboží na adrese provozovny: Lipnická 5, 753 61 Hranice IV - Drahotuše.

 

► Dopravce TOPTRANS

Kompletní sortiment bez hmotnostních limitů, větší a objemnější zásilky nad 13 kg.

Doporučujeme jako optimální způsob přepravy většiny našich zásilek a typu balení.

V případě volby dopravce Toptrans obdržíte zásilku obvykle do 24 hodin od expedice. (ČR)

Na dodací adrese (domů nebo do zaměstnání) Vám bude předána objednaná zásilka. V den její převzetí dopravcem obdržíte avizační email (Toptrans) s informacemi a také odkazem na on-line lokalizaci. V den rozvozu zásilky obdržíte sms zprávu s detaily tj. číslem přepravního listu, názvem odesílatele, jménem a telefoním číslem řidiče, případně částkou dobírky. Dodání na Vámi uvedenou adresu probíhá běžně v čase mezi 9 - 16 hodinou. Upřesnit čas můžete také přímo s řidičem. Pokud se předání zásilky neuskuteční, budete dopravcem informováni prostřednictvím vypsané vizitky a Toptrans se pokusí doručit zásilku v dalších dvou termínech. O neuskutečnění převzetí zásilky jsme ze strany dopravce informováni. Nedoručenou zásilku lze také osobně vyzvednout do 14 dnů v příslušném depu dopravce a to po dohodě s námi. 

V případě upřesnění dodacích podmínek Vás budeme kontaktovat ještě před expedicí. U těžších zásilek lze zajistit vykládku vozidlem se sklopnou hydraulickou plošinou. (max 1500 kg/ks)

Číslo přepravního listu a číslo zásilky Vám umožní sledovat průběh doručování na stránkách: Toptrans.

 

► Česká pošta

Vhodné zásilky do 13 kg a vícekusové zásilky 13 kg až 25 kg.

Pro zásilky s vhodným obsahem a dle možnosti balení pro bezpečné doručení zásilky v systému dopravce.
Zásilky nad uvedený váhový limit mohou být rozděleny na více kusů - "vícekusová zásilka".
Volba tohoto dopravce je na základě zvláštního požadavku kupujícího.

Doručení prostřednictvím dopravce Česká pošta je do 24 hodin od expedice. (ČR)

Poštovní doručovatel Vám předá zásilku typ DR (Do ruky) na Vámi uvedenou adresu doma anebo v zaměstnání. V den převzetí zásilky k přepravě Vás Česká pošta informuje a to zasláním avizačního emailu nebo zprávou sms, případně oběma způsoby. Tímto obdržíte potřebné údaje jako je číslo zásilky, částku dobírky, předpokládaný termín dodání apod. Zásilky jsou běžně doručovány v časovém rozmezí 8 - 16 hodin. Ve vybraných lokalitách si můžete s Českou poštou dohodnout pozdější doručování (Odpolení doručování). Pro změnu běžného dodacího termínu případně místa doručení nabízí Česká pošta on line formulář "Změna termínu nebo místa dodání zásilky". Veškerá další komunikace probíhá výhradně mezi Vámi a Českou poštou a to za dopravcem stanovených podmínek včetně možnosti případných vícenákladů. S dopravcem si také můžete dohodnout opakovaný pokus doručení. Pokud Vám nebude zásilka předána, bude uložena na nejbližší ukládací poště minimálně po dobu 7 dnů, kterou lze na základě Vaší žádosti prodloužit na 15 dnů. O uložení nedoručené zásilky jste ze strany dopravce informováni.

Sledovat zásliku můžete: Track & Trace


Upozornění: Česká pošta nepodporuje přepravu zásilek s nevhodným či "nebezpečným" obsahem. Pokud zákazník zvolí Českou poštu jako přepravce zásilky tohoto požadovaného zboží, činí tak na základě zvláštního požadavku a tím na vlastní nebezpečí a odpovědnost za případné škody vzniklé v rámci přepravy. Orientační informace k posouzení bezpečnostních vlastností výrobku naleznete na našich stránkách například v detailu produktu, přiložené soubory zboží  "Bezpečnostní list" (pokud byl k výrobku vydán).

Z výše uvedených důvodů doporučujeme pro přepravu zboží dopravce Toptrans nebo možnost osobního odběru zboží na naší provozovně.

 


Ceník Expedice 

(kompletní účtovaná cena spojená s expedicí zásilky - bez příplatku, zahrnuje veškeré naše služby a materiál)
 

Výše objednávky Česká pošta
do 13 kg

Česká pošta
13 kg - 25 kg


 

TOPTRANS
do 50 kg
TOPTRANS
nad 50 kg
  do 6.000,- Kč 155,- Kč 300,- Kč 340,- Kč 540,- Kč
 nad 6.000,- Kč  zdarma  zdarma  zdarma  zdarma


V případě volby PLATBA NA DOBÍRKU je účtováno +40,- Kč. Ceny bez uvedení jsou včetně DPH.
V případě dopravy ZDARMA zvolíme dopravce s ohledem na charakter a váhu objednaného zboží.

Částky jsou účtovány v rámci položky "expediční poplatek".

Vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit!VIII. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal:

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo
  výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto
  druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení
  určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Má-li věc vadu anebo nemá vlastnosti výše uvedené, má kupující spotřebitel právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo dodání nové součásti. Pokud to není možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Pokud jde o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání věci má kupující spotřebitel rovněž právo na dodání nové věci nebo nové součásti, na odstranění vady a také právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Výše uvedená ustanovení obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Vyskytne-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě, že je na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Vlastnosti zboží s ohledem na jeho povahu jsou uvedeny na stránkách produktového detailu zboží webového rozhraní internetového obchodu www.autokosmetika-tectane.cz. Kupujícímu především doporučujeme sekci detailu "přiložené soubory zboží" obsahující průvodní technickou dokumentaci zboží vystavenou výrobcem či prvotním distributorem (Technický list, Bezpečnostní list, aplikační návody, propagační materiály apod.). Kupující má možnost seznámit se tímto s podrobnými informacemi o vlastnostech zboží a to před samotným učiněním objednávky. V této souvislosti může také kontaktovat naši poradenskou linku.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád.
 

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kohin.firma@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Pro řešení sporu prostřednictvím on-line formuláře lze také využít ODR platformu.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Další práva a povinnosti smluvních stran týkající se konkrétního zboží mohou upravit zvláštní podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím doporučeny a to například v detailu zboží, kategorii zboží, reklamě apod.

Veškeré informace o zboží umístěném na stránkách internetového obchodu jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.


 X. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu – Dokument.


XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu – Dokument.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 

 XII. Reklamační řád

Na případné reklamace se vztahují právní předpisy České republiky, zejména Občanský zákoník, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.autokosmetika-tectane.cz, které bylo řádně zákazníkem reklamováno.

Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem v rámci Všeobecných obchodních podmínek ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího vyjadřuje kupující s tímto Reklamačním řádem souhlas.

Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura, která slouží, jako dodací list i záruční list. Převzetím zboží kupující souhlasí se záručními podmínkami prodávajícího, a to v případě osobního odběru. Jestliže není zboží odebráno osobně, okamžikem převzetí zboží se rozumí moment, kdy kupující přebírá zboží od dopravce.

Za vady, které se vyskytnou v záruční době podle zákona, odpovídá prodávající. Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) u spotřebního zboží 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, popř. na vady vzniklé užíváním zboží v rozporu či obecně známými pravidly a zvláštními předpisy pro užívání dané věci.

Výrobce případně prvotní distributor uvádí, že zboží odpovídá právním předpisům a splňuje deklarované vlastnosti, jakostní i technické parametry. Uváděná kvalita dodávaného zboží je garantována během záruční lhůty, za předpokladu dodržení předepsaných skladovacích, dopravních a aplikačních podmínek uvedených v průvodní technické dokumentaci a na etiketě. V případě, že byl k výrobku vystaven Bezpečnostní list, kupující také dodržuje podmínky a doporučení v něm uvedené. Produktové informace a průvodní technická dokumentace výrobku v nejaktuálnější podobě je běžně dostupná na webových stránkách výrobce či distributora, případně bude poskytnuta na vyžádání. Informace o správném používání a skladování jsou součástí každého výrobku.

Při převzetí zboží kupující věc podle možnosti co nejdříve prohlédne a přesvědčí se o vlastnostech a množství. V případě jakékoli zjištěné vady provede reklamaci. Množstevní vadu kupující reklamuje pokud možno ihned při převzetí zboží. Vadu v jakosti kupující reklamuje nejlépe ihned po zjištění, případně do 14 dnů u vady zjevné, u vady skryté do 14 dnů od zjištění vady, nejpozději však do uplynutí záruční doby zboží.

V případě zjištěné vady zboží před jeho použitím, lze zboží reklamovat osobně v provozovně prodávajícího, anebo písemným podáním. K reklamaci musí kupující doložit platný doklad o zakoupení zboží. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Průběh řešení reklamace bude doložen písemnou formou mezi prodávajícím a kupujícím. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Především pak v případě, kdy si reklamační postup žádá účast třetí osoby.

Reklamované zboží kupujícím, u kterého se vyskytla vada při jeho aplikaci, nebo následně po ní je nutno podat reklamaci písemným podáním. V případě zjištění vady zboží v průběhu jeho aplikace je kupující povinen o této skutečnosti ihned informovat prodávajícího. V případě, že bude kupujícím zboží aplikováno i přes zjištěnou vadu, reklamace nemusí být uznána v plném rozsahu. K zahájení řízení reklamace kupující doloží platný doklad o zakoupení zboží a poskytne prodávajícímu informace nezbytné pro řešení reklamace. Ve lhůtě 3 pracovních dnů prodávající sdělí kupujícímu stanovisko ve věci reklamace. Průběh řešení reklamace bude doložen písemnou formou mezi prodávajícím a kupujícím. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Především pak v případě, kdy si reklamační postup žádá účast třetí osoby. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající od kupujícího neobdržel podklady objektivně nutné pro řádné vyřízení reklamace.  

V rámci probíhající reklamace je kupující povinen zboží uhradit ve stanovené lhůtě, aniž by reklamace byla vyřízena.

V případě vad, které se vyskytnou v záruční době má kupující právo na výměnu zboží, opravu zboží či slevu z kupní ceny a to v rámci oprávněné reklamace. Přičemž prodávající je oprávněn zvolit způsob odstranění vad zboží. V případě řešení reklamace výměnou či opravou zboží, je kupující povinen převzít toto zboží bez zbytečné prodlevy. V případě oprávněné reklamace množstevní vady má kupující právo na dodání chybějícího zboží.

Oprávněná reklamace může být uznána v případě:

• doložení platného dokladu o zakoupeném zboží,
• specifikací konkrétní vady reklamovaného zboží s určením přesné identifikace zboží,
• použití a aplikace zboží odborným způsobem, s odbornou péčí, zejména dle průvodní technické
  dokumentace výrobku, (Technický list, etiketa, aplikační návod výrobce), technickými normami a v souladu
  s bezpečnostními pravidly (Bezpečnostní list), ve zvláštních případech byla-li aplikace provedena odbornou
  osobou mající k příslušné činnosti oprávnění,
• zboží bylo správně použito ke svému účelu, s ohledem na jeho povahu a při dodržení vhodných
   klimatických podmínek pro jeho aplikaci, reklamovaná vada nevznikla vlivem živelné pohromy ani
   působením klimatických podmínek,
• zboží bylo po dodání kupujícímu skladováno a přepravováno dle příslušné technické dokumentace výrobku,
• u barevných odstínů zboží (barvy, laky, lazury, nátěry, stavební chemie) byla po dodání kupujícímu
  provedena kontrola odstínu zkušebním nátěrem na ploše cca 1m2, nejvýše však do 10% obsahu jednoho
  kusu dodaného balení zboží a odstín je v rozporu se specifikací, zejména průvodní technickou
  dokumentací výrobku. Při nátěru na větší ploše se předpokládá, že kupující správnost odstínu odsouhlasil.
  V případě uznání reklamace se zboží vyměňuje,
• u zboží určeného k plošné aplikaci či povrchové úpravě materiálů, které vykazuje jakostní vady
  a tyto jsou v rozporu s uváděnými vlastnostmi, zejména průvodní technickou dokumentací výrobku,
  byla po dodání kupujícímu provedena kontrola zkušební aplikací s rozsahem do 10% obsahu, nebo velikosti
  jednoho kusu dodaného balení. Při aplikaci na větší ploše se předpokládá, že kupující jakost zboží odsouhlasil.
  V případě uznání reklamace se zboží vyměňuje,
• pokud bude zboží po dodání kupujícímu kýmkoli a jakkoli zpracováno vztahuje se záruka a
  reklamace za jakost pouze na stav zboží, ve kterém bylo dodáno,
• prodávající je oprávněn přezkoumat reklamovaný výrobek, u aplikovaného výrobku také prověřit způsoby a
  termíny aplikace, které kupující prokáže. V odlišném případě se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace.

Prodávající neručí za škody způsobené výrobkem v případě jeho nevhodného použití. Kupující přejímá odpovědnost za škody způsobené obvyklým užíváním zboží a to i ve spojení s jiným zbožím.

Kupující má možnost před vytvořením objednávky seznámit se s povahou a vlastnostmi požadovaného zboží, zvláště pak uvedenými v průvodní technické dokumentaci výrobku (byla-li výrobcem či prvotním distributorem vystavena). V této souvislosti může také kontaktovat naši poradenskou linku.

Obdržením objednávky od kupujícího s určením dodání zboží prostřednictvím dopravce a to v období mimo rozsah vhodného teplotního režimu přepravy objednaného zboží se kupující vystavuje riziku odpovědnosti za případné vady výrobku způsobené vlivem jiné, než doporučené přepravní teploty. V případě reklamace může být k výše uvedenému přihlíženo. Zboží citlivé na teplotní změny je možno nejlépe převzít kupujícím na naší provozovně formou osobního odběru.

Vyobrazení barevných odstínů u barveného zboží na webových stránkách našeho internetového obchodu je pouze orientační. Pokud je v detailu produktu uvedeno číslo odstínu dle konkrétního vzorkovníku (RAL, Alfacolor, NCS2 atd.) měl by se kupující ve vlastním zájmu nezávisle přesvědčit, že číslo vzorkovníku je v souladu s jeho konkrétním požadavkem na barevný odstín zboží. Jedná se o zboží vyráběné na zakázku a upravené na přání zákazníka. V případě reklamace může být k výše uvedenému přihlíženo.

Produktové informace spočívají na zkušenostech výrobce, výzkumu a objektivním testování s předpokladem, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto není možno znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace. Proto nelze poskytnout záruku nad rámec produktových informací, co se týče vhodnosti výrobku pro určitá použití ani na postupy použití. V tomto případě se každý uživatel přesvědčí o vhodnosti výrobku vlastními zkouškami. Produktové informace jsou pouze všeobecné povahy.
S dotazy nás můžete kontaktovat.


Reklamované zboží lze předat osobně na provozovnu prodávajícího na adrese:

KOH-IN s.r.o., Lipnická 5, 753 61 Hranice IV - Drahotuše, nebo zaslat zpět na adresu společnosti, a to za následujících podmínek a doporučení:

• zboží nejlépe zasílejte v původním nepoškozeném výrobním obalu. V případě, že se jedná o zboží,
   které je zataveno do ochranné fólie je vhodné, aby tato folie nebyla poškozena,
• zboží musí být čisté,
• zboží nesmí být používané,
• zboží musí být nepoškozené,
• zboží musí být kompletní,
• společně se zbožím musí být zaslán prodejní doklad nebo jeho kopie,
• zboží doporučujeme zasílat vhodným a bezpečným způsobem s ohledem na jeho povahu a vlastnosti
  (volba dopravce, obal, označení atd.). Pokud zašlete zboží v jiném než výrobním obalu, vystavujete se riziku
  znehodnocení obsahu. V případě vzniku jakékoli škody v této souvislosti vlivem nedodržení daného doporučení,
  nenese společnost KOH-IN s.r.o. žádnou zodpovědnost.

Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, společnost KOH-IN s.r.o. neručí za jeho případnou ztrátu či poškození během přepravy. Zásilky na dobírku a poškozené zásilky nepřebíráme.

Náklady vzniklé v souvislosti s reklamací, jdou při oprávněné reklamaci k tíži prodávajícího, při neoprávněné reklamaci k tíži kupujícího. Povinná strana se zavazuje tyto náklady oprávněné straně uhradit.
 

XIII. Všeobecná doporučení a upozornění

Používejte chemické přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a výrobcem připojené informace přípravku.

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen chránit zdraví lidí, životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standartními větami označující specifickou rizikovost a pokyny pro bezpečné zacházení podle zvláštních předpisů.


XIV. Doručování

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

XV. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: KOH-IN s.r.o., Lipnická 5, 753 61 Hranice IV - Drahotuše, adresa elektronické pošty: kohin.firma@gmail.com, telefon: 774 404 043.

 

V Drahotuších dne 08.01.2024
 


 

Ochrana autorských práv © All rights reserved / Všechna práva vyhrazena
Veškeré informace publikovány v internetovém obchodě www.autokosmetika-tectane.cz jsou chráněny autorským zákonem a jakákoli jeho část nesmí být kopírována a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu naší společnosti KOH-IN s.r.o.

 

 

 

..
Doručení zboží - DOPRAVA
eChemie.cz - velkoobchod a eschop chemických přípravků
 


2024 © KOH-IN s.r.o. / Autokosmetika-tectane.cz
Kontakt eshop:
tel: +420 581 60 25 44
Objednávky - informace: +420 774 40 40 43,
Velkoobchod: +420 774 44 05 06,
email: obchod@autokosmetika-tectane.cz

Obchodní Podmínky Eshop
All rights reserved / Všechna práva vyhrazena

autokosmetika, oleje a maziva, autolaky, auto laky, tmely a lepidla, těsnění, WD 40, autodoplňky, čističe